Incasso

Als ondernemer is het zeer belangrijk dat de rekeningen tijdig worden betaald. Indien er niet of niet tijdig wordt betaald, kan dat desastreus zijn voor de continuïteit van de onderneming. Een sterk incassobeleid kan veel ellende voorkomen. Leveren de betalingsherinneringen of aanmaningen niets op, dan kan de vordering bij Stoffelen advocatuur ter incasso worden ingediend, zowel door bedrijven en particulieren.

Het incassotraject is maatwerk en dient te worden afgestemd op de wensen van de cliënt. De ene debiteur is immers de andere niet. Hierna kunt u lezen hoe Stoffelen advocatuur normaliter dergelijke zaken behandelt.

Nadat de opdracht is verstrekt, wordt binnen 24 uur een eerste sommatiebrief verzonden.  Er wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen de debiteur gelegenheid krijgt om de factuur te voldoen. Ook wordt vermeld welke buitgerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente is verschuldigd. Als betaling na de eerste sommatie niet volgt, volgt een tweede (en mogelijk een derde) sommatiebrief. Dat kan weer binnen 24 uur, afhankelijk van de wensen van de cliënt. Sommaties vinden schriftelijk plaats en daarnaast wordt ook telefonisch contact gezocht.

Als het voorgaande geen resultaat oplevert, zijn verschillende vervolgstappen mogelijk. De meest gekozen weg is het opstarten van een gerechtelijke procedure, al dan niet bij wijze van kort geding. Alvorens een procedure wordt opgestart kan conservatoir beslag worden gelegd onder het vermogen van de debiteur, denk aan beslag op diens bankrekening, onroerende goederen (pand of woning), roerende goederen (auto, inboedel of inventaris) en/of de debiteuren van de debiteur. Voor beslaglegging is verlof van de rechtbank nodig. Alleen een advocaat kan de rechtbank hierom vragen, dus een incassobureau kan dat niet. Bij vorderingen van meer dan € 25.000,00 kan ook alleen een advocaat (in tegenstelling tot een regulier incassobureau) een procedure opstarten.

Een ander efficiënt middel kan zijn het aanvragen van het faillissement van de debiteur. Er moet dan wel nog een andere (steun)vordering zijn.  Ook hier geldt dat uitsluitend een advocaat een dergelijk verzoek kan indienen bij de rechtbank.

Naast beslag, een gerechtelijke incassoprocedure en het faillissement zijn er nog andere instrumenten beschikbaar om te debiteur in beweging te krijgen, denk aan verrekenen, het uitoefenen van een mogelijk retentierecht, borgstelling en/of het vestigen van zekerheden zoals een pandrecht of hypotheekrecht.

Niet alleen de vordering op de debiteur zelf, maar ook schade kan worden gevorderd, evenals een vergoeding voor de kosten van incasso. Voor wat betreft de schade die wordt geleden geldt dat die is gefixeerd en wordt gevorderd in de vorm van rente. Voor zakelijke debiteuren kan wettelijke (overeengekomen) handelsrente worden gevorderd en voor consumentdebiteuren de rente. Ook de vergoeding voor incassokosten bestaan uit een vast bedrag, afhankelijk van de hoogte van de vordering zelf (hoofdsom). Sinds 2012 geldt een wettelijke staffel:

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over
(hoofdsom – € 2.500)
€ 625
€ 10.000 € 625 + 5% over
(hoofdsom – € 5.000)
€ 875
€ 200.000 € 875 + 1% over
(hoofdsom – € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom – € 200.000)
€ 6.775

De zakelijke debiteur dient buitengerechtelijke kosten te betalen vanaf het moment dat de overeengekomen betaaltermijn is verstreken. Voor de consument debiteur vanaf het moment dat hij na het verstrijken van de zogenoemde ‘veertiendagenbrief’ nog steeds niet heeft betaald.

Voor incassovorderingen maakt Stoffelen advocatuur specifieke afspraken. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen.