Algemene voorwaarden

 1. Stoffelen advocatuur staat bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak geregistreerd. Mr. S.C.W. Stoffelen is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. +31 (0)70 33 53 535 of e-mail info@advocatenorde.nl). Zij heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de algemene civiele praktijk (burgerlijk recht), arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
 2. In alle gevallen waarin Stoffelen advocatuur haar diensten verleent, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Dat geldt voor alle lopende, gewijzigde, geweigerde, aanvullende en/of alle toekomstige overeenkomsten van opdracht. Steeds gelden de algemene voorwaarden van Stoffelen advocatuur naar de laatste versie die op haar website staat. Daar wordt steeds in (de voet van) al de (e-mail) correspondentie naar verwezen (met een link naar een downloadversie). Het kan zijn dat tijdens de opdracht de algemene voorwaarden van Stoffelen advocatuur wijzigen. Ook die wijzigingen gelden dan tussen Stoffelen advocatuur en u als cliënt. Bent u het daar niet mee eens dan kunt u de opdracht intrekken zonder opzegtermijn.
 3. U dient als cliënt alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan Stoffelen advocatuur te verstrekken. U staat jegens Stoffelen advocatuur in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. U zult Stoffelen advocatuur steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens. Indien u de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft Stoffelen advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Stoffelen advocatuur is bevoegd om de gegevens en informatie van u en van uw zaak te bespreken met haar waarnemer bij langdurige en/of permanente afwezigheid van mr. S.C.W. Stoffelen. Stoffelen advocatuur is bevoegd om in voorkomende gevallen afspraken te maken met een waarnemer en zal u als cliënt daarvan zoveel mogelijk vooraf op de hoogte stellen.
 5. Behalve als schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen, werkt Stoffelen advocatuur op basis van een uurtarief. U rekent de werkelijke tijd af die door Stoffelen advocatuur aan de opdracht is besteed. Stoffelen advocatuur werkt met tijdseenheden van 5 minuten (één eenheid). Voor iedere handeling wordt steeds tenminste 5 minuten gerekend. Alle gewerkte eenheden vindt u terug op de specificatie van de werkzaamheden bij elke factuur. Stoffelen advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden.Stoffelen advocatuur behoudt zich het recht voor het uurtarief jaarlijks per 1 januari te herzien. Het kan dus zijn dat bij lopende opdrachten het uurtarief tussentijds per 1 januari wijzigt. Voor lopende opdrachten zal de verhoging nooit meer zijn dan 5% per jaar.
  Extra kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de opdracht, zogenaamde verschotten, worden apart doorbelast. Denk aan: griffierechten, deurwaarderskosten en leges. Stoffelen advocatuur werkt niet met een opslag voor algemene kantoorkosten.
  Stoffelen advocatuur brengt haar werkzaamheden in beginsel maandelijks in rekening. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Stoffelen advocatuur behoudt zich het recht voor om van het voorgaande af te wijken.
  Stoffelen advocatuur factureert digitaal aan het bij haar bekende e-mailadres. U kunt aangeven wanneer u de facturen op een andere wijze wenst te ontvangen.
  Stoffelen advocatuur mag altijd (vooraf of tussentijds) een voorschot voor (nog) te verrichten werkzaamheden of verschotten vragen, dat dan altijd direct betaald moet worden. Als Stoffelen advocatuur een voorschot onder zich heeft, wordt dat voorschot verrekend met de laatste factuur.
  Als het bij een betaling niet duidelijk is op welke factuur deze ziet, boekt Stoffelen advocatuur deze eerst af op de eventuele verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande factu(u)r(en).
  Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan wordt Stoffelen advocatuur daarvan graag op voorhand geïnformeerd. In dat geval wordt onderzocht of de kosten van Stoffelen advocatuur door uw verzekeraar worden vergoed. Indien u hiervan geen melding maakt, dan gaat Stoffelen advocatuur ervan uit dat u zo’n verzekering niet hebt, althans dat uw verzekering de kosten van Stoffelen advocatuur niet vergoedt.Bij niet tijdige betaling van de verrichte werkzaamheden, is Stoffelen advocatuur gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande declaratie(s) heeft plaats-gevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Stoffelen advocatuur voor de schade die daardoor mocht ontstaan
 6. Stoffelen advocatuur is verzekerd via een (beroeps)aansprakelijkheids-verzekering (BAV) bij Aon Nederland C.V. (KvK: 24061634). Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot zover als deze verzekering dekking biedt. Bovendien is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Stoffelen advocatuur. De maximale dekking bedraagt € 1.000.000,00 per aanspraak, each and every claim.Als door of in verband met de uitvoering van een opdracht/anderszins schade aan personen/zaken wordt toegebracht waarvoor Stoffelen advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Stoffelen gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van Stoffelen advocatuur.
  Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Stoffelen advocatuur gesloten aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte en ontvangen honorarium tot een maximum van € 10.000,00.
  Stoffelen advocatuur is niet aansprakelijk te houden voor schade als u op het moment, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, zelf in gebreke bent met de nakoming van een verplichting tegenover Stoffelen advocatuur.
  Als Stoffelen advocatuur bij de uitvoering van een opdracht hulppersonen (art. 7:404 BW) inschakelt (waaronder mede worden begrepen deurwaarders, vertalers, accountants, bedrijfskundigen en externe advocaten) dan is zij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen die door deze hulppersonen worden gemaakt. Als een hulppersoon zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft Stoffelen advocatuur de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens u te aanvaarden. De werking van artikel 407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.
  Iedere vordering tot schadevergoeding die u op Stoffelen advocatuur mocht hebben verjaart na één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop u zowel met de schade als de aansprakelijke persoon bekend bent geworden, althans bekend had kunnen zijn. Indien Stoffelen advocatuur haar werkzaamheden mocht staken, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding uiterlijk een jaar na de dag waarop het kantoor is gestaakt.
 7. Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).U gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet/e-mail) en realiseert zich dat er ondanks alle door Stoffelen advocatuur in acht genomen veiligheidsvoorzieningen geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
 8. Tussen Stoffelen advocatuur en u is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in deze verhouding mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Limburg, locatie Roermond.Stoffelen advocatuur heeft een interne klachtenregeling. Die is bedoeld voor gevallen waarin u een klacht hebt over bijvoorbeeld de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, de kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van de factuur. Deze klachtenregeling is te vinden op https://www.stoffelenadvocatuur.nl/klachtenregeling/.